دکتر پرچمیدکتر پرچمیدکتر محسن پرچمی
بادکش و طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی

میگرن

میگرن
میگرن