دکتر محسن پرچمی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
درمان افسردگی باطب سوزنی
درمان آلرژی فصلی با طب سوزنی
بارگذاری صفحه با خطا مواجه شده است