دکتر پرچمیدکتر محسن پرچمیدکتر پرچمی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی

کمردرد

کمردرد
کمردرد
کمردرد