دکتر پرچمیدکتر محسن پرچمیدکتر پرچمی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک باطب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
درمان بیماریهای گوارشی با طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان میگرن با طب سوزنی

گردن درد

گردن درد
گردن درد
گردن درد