دکتر پرچمیدکتر پرچمی
درمان اکنه وجوش با طب سوزنی
بادکش و طب سوزنی
ترک اعتیاد و سیگار با طب سوزنی
درمان  میگرن  با طب سوزنی
درمان پریودهای دردناک یا دیسمنوره با طب سوزنی
درمان کمردرد حاد ومزمن و سیاتیک  باطب سوزنی

گردن درد

گردن درد
گردن درد
گردن درد